MENU

Chemische stoffen

403 chemische stoffen gevonden

Download als Excel
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Ontvlambaar
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Ontvlambaar

ortho-Fosforzuur 1 mol/l - 3 N standaardoplossing

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS ortho-Fosforzuur CAS No 7664-38-2 5 - < 10 Met. Corr. 1 / H290 Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 EC No 231-633-2 Pictogrammen Noten B(a) GHS-HC IOELV
Corrosief

ortho-Fosforzuur 50 %, zeer zuiver

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS ortho-Fosforzuur CAS No 7664-38-2 50 Met. Corr. 1 / H290 Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 EC No 231-633-2 Pictogrammen Noten B(a) GHS-HC IOELV
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Petroleumbenzine 40-60 , zeer zuiver

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Koolwaterstoffen, C₆, isoalkanen, <5% nhexaan CAS No 64742-49-0 ≥ 50 Flam. Liq. 2 / H225 Skin Irrit. 2 / H315 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411 25 - 50 Flam. Liq. 2 / H225 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411 EUH066 EC No 931-254-9 Pictogrammen Noten
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Ontvlambaar
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Ontvlambaar
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Salpeterzuur 1 mol/l - 1 N standaardoplossing

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Salpeterzuur ...% [C ≤ 70 %] CAS No 7697-37-2 6-<7 Ox. Liq. 3 / H272 Met. Corr. 1 / H290 Acute Tox. 3 / H331 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318 EUH071 EC No 231-714-2
Corrosief
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21