MENU

Chemische stoffen

402 chemische stoffen gevonden

Download als Excel
Corrosief
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Corrosief
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Oxyderend
Oxyderend
Corrosief Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Oxyderend
Corrosief Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Oxyderend

Kaliumpermanganaatoplossing 0,02 mol/l - 0,1 N, standaardoplossing

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Kaliumpermanganaat CAS No 7722-64-7 > 0,25 - < 1 Ox. Sol. 2 / H272 Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1C / H314 Eye Dam. 1 / H318 Repr. 2 / H361d STOT RE 2 / H373 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 EC No 231-760-3
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Kaliumpermanganaatoplossing 0,02 mol/l - 0,1 N, standaardoplossing

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Kaliumpermanganaat CAS No 7722-64-7 > 0,25 - < 1 Ox. Sol. 2 / H272 Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1C / H314 Eye Dam. 1 / H318 Repr. 2 / H361d STOT RE 2 / H373 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 EC No 231-760-3
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21