MENU

Chemische stoffen

402 chemische stoffen gevonden

Download als Excel
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Corrosief
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Jodiumoplossing 0,05 mol I₂/I - 0,1 N Reag. Ph.Eur. standaardoplossing

Identificatie Gew.-% Water CAS No 7732-18-5 ≥ 50 Indeling overeenkomstig GHS Pictogrammen Noten EC No 231-791-2 Jood CAS No 7553-56-2 < 2,5 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H312 Acute Tox. 4 / H332 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H335 STOT RE 1 / H372 Aquatic Acute 1 / H400 < 2,5 STOT RE 1 / H372 EC No 231-442-4
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Kaliloog 50 %, zeer zuiver

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Kaliumhydroxide CAS No 1310-58-3 20 - 50 Met. Corr. 1 / H290 Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318 EC No 215-181-3 Pictogrammen Noten
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Corrosief
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21