MENU

Preventiemedewerker

De werkgever draagt in ieder geval aan een of meerdere werknemers een aantal preventieve taken op. Deze werknemers worden veelal preventiemedewerker genoemd. De taken die zij uitvoeren zijn in ieder geval:

  1. Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie als bedoeld in artikel 5 van de Arbowet;
  2. Het adviseren aan en nauw samenwerken met de p(g)mr inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbobeleid;
  3. De uitvoering van de maatregelen, zoals hierboven bedoeld, dan wel de medewerking daaraan.

Links: