MENU

Vergunning

De Arbocatalogus-VO bevat nog geen informatie of minimum eisen over omgaan met radioactieve stoffen / ioniserende straling. Onderstaande informatie is een advies van de NVON gebaseerd op regelgeving. NVON zet zich in om het onderwerp in de Arbocatalogus-VO op te laten nemen.

Er dient een vergunning te zijn, die moet worden aangevraagd bij de nieuwe organisatie Autoriteit Nucleare Veiligheid en Stralingsbescherming (www.autoriteitnvs.nl). Bij het toetsen van een aanvraag voor een vergunning, zijn de volgende drie basisprincipes van belang:

  • Rechtvaardiging: zijn de voordelen van het gebruik groter dan de nadelen? Zijn er bv. alternatieven zonder toepassing van ioniserende straling?
  • ALARA (As Low As Reasonably Achievable): er moet gestreefd worden naar een zo laag mogelijke stralingsbelasting.
  • Dosislimieten: de dosislimieten die gelden voor de verschillende leden van de (beroeps)bevolking mogen niet worden overschreden.

Let wel: omdat een school soms veel verschillende kleine ingekapselde bronnen bezit (bv. radioactieve bronnen uit rookmelders, horloges met radiumhoudende wijzers, gloeikousjes e.d.) die afzonderlijk zo weinig radioactiviteit bevatten dat er geen vergunning voor nodig is, moet de school zich realiseren dat niet de radioactiviteit van de afzonderlijke bron als grens geldt voor het nodig hebben van een vergunning, maar de activiteit van deze bronnen samen (sommatieregel).

Röntgentoestellen die gebruikt worden in het onderwijs zijn vergunningsplichtig, tenzij “een toestel dat wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden onder normale bedrijfsomstandigheden op 0,1 meter afstand van enige bereikbare buitenzijde van het toestel geen hogere omgevingsdosisequivaltenttempo veroorzaakt dan 1uSv per uur en dat behoort tot een type dat door Onze Minister is goedgekeurd op grond van bij regeling van Onze Minister gestelde regels" (artikel 23 lid 3 sub c Besluit Stralingsbescherming).