MENU

Gevaarlijke stoffen

Het Arbobesluit maakt voor ‘leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen’ een uitzondering voor de arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia (Arbobesluit art 1.39). Werken met kankerverwekkende, mutagene- en reprotoxische stoffen moet vanwege veiligheids- en gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk worden vermeden.

Voor het omgaan met gevaarlijke en/ of toxische stoffen geldt in school een aantal basisregels voor leerling, TOA en leraar. Tevens zijn voor het opstellen van de RI&E nadere inventarisatieverplichtingen van toepassing.

Voor situaties waarin gewerkt wordt met gevaarlijke en/ of toxische stoffen gelden voor het opstellen van de RI&E nadere inventarisatieverplichtingen. Zo moet de werkgever de aard, de mate en de duur van die blootstelling beoordelen teneinde de gevaren voor de werknemers bepalen. Als met kankerverwekkende stoffen wordt gewerkt, moet een lijst van personen worden bijgehouden die aan die stoffen worden blootgesteld.

Link: