MENU

RI&E

Arbobeleid begint met het in kaart brengen van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in én om het werk: de zogenaamde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De werkgever overlegt met de medezeggenschapsraad hoe de RI&E wordt uitgevoerd. Voor het voorgezet onderwijs is een gratis digitaal instrument beschikbaar waarmee de RI&E kan worden opgesteld: Arboscan-VO. De werkgever laat zich bij het opstellen van de RI&E in ieder geval bijstaan door een of meer werknemers aan wie preventieve taken zijn opgedragen.

De risico-inventarisatie en -evaluatie is pas compleet als:

 1. een plan van aanpak (PvA) is opgesteld waarin is beschreven hoe de risico’s voorkomen of beheerst worden;
 2. de RI&E en het PvA door een gecertificeerd arbodeskundige zijn getoetst op volledigheid, betrouwbaarheid en procesverloop.

Onder arbodeskundigen wordt verstaan:

 • Arbeids- en organisatiedeskundige
 • Arbeidshygiënist
 • Hogere veiligheidskundige of
 • Bedrijfsarts.

De werkgever moet dus:

 • een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen en actueel te houden;
 • een plan van aanpak opstellen met maatregelen om risico’s te voorkomen of beheersen;
 • voorlichting en onderricht geven;
 • medezeggenschapsraad betrekken bij de arbozorg;
 • zich laten ondersteunen door een gecertificeerde arbodeskundige.

Na toetsing door een gecertificeerde arbodeskundige moet de RI&E worden voorgelegd aan de p(g)mr. Na instemming van de p(g)mr moet de werkgever ervoor zorgen dat iedere werknemer kennis kan nemen van de RI&E.

De RI&E moet actueel zijn en dus zo nodig worden aangepast als dat op grond van de ervaring of nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk is.

Links: