MENU

Kankerverwekkende stoffen

Sommige gevaarlijke stoffen die op school worden gebruikt, kunnen op termijn kankerverwekkend zijn. Dat geldt ook voor stoffen die bij een reactie kunnen ontstaan.

Voor situaties waarin werknemers omgaan met deze stoffen gelden normen (zie hieronder). De NVON adviseert NIET met kankerverwekkende stoffen te werken.

Norm

De omgang met kankerverwekkende stoffen moet aan hoge eisen voldoen om risico's op kanker uit te sluiten. Hierbij geldt, indien mogelijk vervangen, en anders is de blootstelling 'ALARA', oftewel as low as reasonably achievable.

Minimumeisen

 • De werkgever heeft in een RI&E vastgesteld met welke kankerverwekkende stoffen er wordt gewerkt, door welke werknemers, in welke ruimten, in welke hoeveelheden etc. Nagegaan is of er grenswaarden worden overschreden.
 • Voor elke kankerverwekkende is nagegaan - in onderstaande volgorde -
  1. Kan de stof vervangen worden door een andere stof?
  2. Kan de verwerking van de kankerverwekkende stof in een gesloten systeem plaatsvinden?
  3. Kan er puntafzuiging of ruimteventilatie toegepast worden om de verontreinigde lucht bij de werkplek weg te zuigen? 
  4. Kunnen met technische maatregelen de werknemers zoveel mogelijk van de bron waar kankerverwekkende stoffen voorkomen, worden afgeschermd?
  5. Als de voorgaande maatregelen technisch niet uitvoerbaar zijn, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt worden.
 • Na vaststelling van de maatregelen wordt een hernieuwde beoordeling van de blootstelling uitgevoerd waaruit moet blijken of de maatregelen afdoende zijn geweest (blootstelling blijft onder de grenswaarde). Hierbij behoort de beoordeling van de doeltreffende werking van de gekozen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Voor de handelingen met kankerverwekkende stoffen zijn strikte werkprotocollen opgesteld die een veilige werkwijze waarborgen.
 • Er zijn regels en procedures opgesteld over hygiëne (niet drinken, eten, opgang met werkkleding, reiniging etc.).
 • De werknemers dragen werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de werkzaamheden met kankerverwekkende stoffen.
 • De werknemers hebben praktische instructie gehad over de risico's van het werken met kankerverwekkende stoffen en de genomen maatregelen, zoals de hygiënische maatregelen, het veilig gebruik van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wensen / Tips

 • Vervang proeven met deze stoffen door het tonen van een video-opname van de betreffende proef.

Bronnen:

 • Arbobesluit artikel 4.114.124.134.154.164.174.184.19 en 4.20
 • AI-blad 6 Werken met kankerverwekkende stoffen en processen. Dit blad is te bestellen bij Sdu te Den Haag, telefoon 070 - 378 9880