MENU

Arbo- of VGW-commissie

De termen arbocommissie of VGW-commissie worden door elkaar gebruikt. Veelal wordt met Arbocommissie een door de werkgever ingestelde commissie bedoeld. Een vaste commissie ingesteld door een ondernemingsraad wordt meestal VGW-commissie genoemd. Op grond van de WMS zou dat een VGW-themaraad zijn.

Hoewel voor beiden geldt dat veilige en gezonde arbeidsomstandigheden centraal staan, verschilt het perspectief. Het instellen van een arbocommissie of VGW-commissie is niet verplicht.

Een vertegenwoordiging van de werknemers zou, gevraagd door de mr, de arbocommissie kunnen vormen. Deze werknemers moeten met behoud van hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid adviezen kunnen uitbrengen. Zij mogen dan niet, uit hoofde van een juiste taakuitoefening, worden benadeeld in hun positie in de organisatie (hiervoor geldt ook de WMS art. 3 lid 12).

Links: